Lợi ích của khách hàng là nguyên tắc thứ nhất. Lợi ích của công ty là nguyên tắc thứ hai.

DỊCH VỤ